Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Na blogu zbierane i przetwarzane są różnego rodzaju dane, które w pewnych sytuacjach mogą stanowić dane osobowe. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Radosław Słowik zamieszkały w mieście Gliwice, z którym możesz skontaktować się przez :liam-e serda lp.rednebiv@kedar

Od dnia 25 maja 2018 roku dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. GDPR, RODO).

Dane przetwarzane w celu administrowania serwisem

W celu admi­ni­strowania ser­wisem, m.in. gene­ro­wa­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, ochrony przed nadużyciami i atakami, zbie­rane i ana­li­zo­wane są informacje takie jak:

 • publiczny adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,
 • czas nadejścia zapytania,
 • metoda i adres URL żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczba bajtów wysłanych przez serwer,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (czyli HTTP referer) w przypadku gdy przejście do bloga nastąpiło przez odnośnik,
 • rodzaj i wersja przeglądarki oraz rodzaj i architektura systemu operacyjnego,
 • informacje o błędach, które wystąpiły podczas realizacji transakcji HTTP.

Powyższe informacje będą przechowywane do czasu zamknięcia bloga.

Dane przetwarzane w celach kontaktowych

Do celów kontaktowych zbierane i przetwarzane są informacje podawane w formularzach, takie jak:

 • imię i nazwisko lub pseudonim,
 • adres e-mail,
 • temat i treść wiadomości.

Powyższe informacje przechowywane będą do czasu zamknięcia bloga + 24 m-ce i nie będą przekazywane osobom nieupoważnionym.

Dane przetwarzane w związku z możliwością zamieszczania komentarzy

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbierane są dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Twojego adresu e-mail (tzw. hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza Twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście Twojego komentarza.

Adres e-mail nie jest upu­blicz­niany i służy jedy­nie do doraź­nego kon­taktu z admi­ni­stra­cją bloga.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Te witryny mogą zbierać informację o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie Twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 • H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60–829 Poznań, KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168 — w celu przechowywania i przetwarzania danych osobowych na serwerze.

Prawa użytkownika bloga w kontekście ochrony danych osobowych

Użytkownik bloga ma prawo do wglądu, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie i przeniesienia danych osobowych. W celu pobrania zestawienia przetwarzanych danych, zapraszam do kontaktu przez formularz zgłoszeniowy, zaś w celu dokonania pozostałych czynności — kontaktu przez adres e-mail.

Użytkownik bloga ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a od 25 maja 2018 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO).

Mechanizm ciasteczek

Blog korzy­sta z cia­ste­czek (cookies). Są to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­stowe wysy­łane przez ser­wer WWW i zapi­sy­wane w urządzeniu użyt­kow­nika, zazwy­czaj w celu zapew­nie­nia popraw­nej inte­rak­cji witryny z użyt­kow­ni­kiem.

Wię­cej o cookies dowiesz się pod tym adre­sem. Cia­stecz­kami możesz zarzą­dzać z poziomu swo­jej prze­glą­darki. Zawsze możesz wyłą­czyć ich obsługę, jed­nak może to unie­moż­li­wić poprawne wyświe­tla­nie zawar­to­ści tej witryny.